Regulamin konkursu plastycznego " Świąteczna Kartka BożoNarodzeniowa"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

 

  1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową jest katecheta Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie p. Damian Ślusarczyk.

  1. Cel konkursu

Celem konkursu jest przypomnienie tradycji Bożonarodzeniowych; rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej; prezentacja plastycznej twórczości dzieci.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

W konkursie biorą udział dzieci z klas I – III.

Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę wykonaną własnoręcznie.

Format pracy: 10x13 lub 15x21 wykonane dowolną techniką.

Wykonane  prace nie  mogą naśladować  wcześniej publikowanych czy powszechnie

znanych prac na wyżej wymieniony temat - powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne.

 W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.

Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Nie wypisujemy życzeń

 

  1. Miejsce i termin składania prac konkursowych
  2. Prace należy składać do dnia 14 grudnia 2021 r. do katechety lub wychowawców.
  3. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie

konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

  1. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.

 

  1. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących

kryteriów:

-  staranność i pomysłowość wykonania

-  atrakcyjność plastyczna pracy

 

Przewidziane są nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.

                                                                                                                                Damian Ślusarczyk