Projekt " Lepszy start w przyszłość- rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla uczniów z terenu Gminy Stryszów"

 

 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Stryszowie rozpoczęła projekt " Lepszy start w przyszłość- rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla uczniów z terenu Gminy Stryszów". W ramach tego projektu w naszej szkole będą odbywać się następujące zajęcia:

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.angielskiego 2 gr. * 60 godz. dla 15 uczniów ( 5 dz, 10 ch) , 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego 3 gr.* 60 godz. dla 22 uczniów (11dz, 11ch) , 1 raz w tyg.

- koło informatyczne 1 gr. * 60 godz. dla 9 uczniów 96dz, 3 ch), 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 1 gr.* 60 godz. dla 8 uczniów (2 dz, 6 ch), 1 raz w tyg.

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 1 gr. 60 godz. dla 8 uczniów 9 2dz, 6 ch), 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody 1 gr. 120 godz. dla 6 uczniów (3 dz, 3 ch) , 1-2 razy w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii i chemii 1 gr. * 60 godz. dla 8 uczniów ( 6 dz, 2 ch) 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające z matematyki 1 gr * 120 godz. dla 6 uczniów ( 3 dz, 3 ch) , 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki 1 gr. * 60 godz. dla 8 uczniów ( 2 dz, 6 ch)

- zajęcia logopedyczne 4 gr *60 godz, dla 14 uczniów (8 dz, 6 ch) zajęcia raz w tyg ( zajęcia dla 3 gr. z kl. I-III) i 1 gr. dla kl. IV-VIII.

 

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI

Projekt pt.: Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów

Realizowany w ramach  Regionalego  Programu Operacyjnrgo Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

DZIAŁANIE 10.1. ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODDZIAŁANIE 10.1.3 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE Tytuł Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów  realizowany w okresie od 2020-01-01 do 2021-12-31.

 

Regulamin zawiera:

 1. Opis specyfiki projektu.
 2. Kryteria uczestnictwa w projekcie.

III. Procedury rekrutacyjne.

 1. Zasady organizacji zajęć
 2. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.

 

 1. Opis specyfiki projektu.
 2. Projekt jest realizowany w okresie od 2020-01-01 do 2021-12-31 na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu.
 3. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
 4. Projekt obejmuje 5 szkół :

- Szkoła Podstawowa w  Dąbrówce,

- Szkoła Podstawowa w  Łękawicy,

-Szkoła Podstawowa w Stroniu,.

-Szkoła podstawowa w Stryszowie ,

Szkoła Podstawowa w  Zakrzów.

 1. Celem gł. w proj. jest podniesienie komp. kluczowych i umiej. uniwers. niezbędnych na rynku pracy wśród 90 % uczniów biorących udział w projekcie tj.327 uczn. (161 dz, 166 ch), oraz podniesienie komp. wśród 61 na ucz. (52K, 9M) z SP w Stroniu, SP w Zakrzowie, SP w Stryszowie, SP w Dąbrówce,

SP w Łękawicy w terminie do 31.12.2021 r. Gr. docelową są uczn. i naucz. uczący się, pracujący i mieszkający w powiecie wadowickim, w woj. małopolskim. Proj. zostanie obj. 364 uczniów ( 179 dz, 185 ch) , a także 61 naucz. 52 K, 9 M) . Proj. zostaną objęci uczn. z SP w Dąbrówce -59 uczn. (28 dz, 31 ch), w tym 15 uczn. z SPE (4 dz, 11ch),              

 1. W ramach projektu założono:

Pięć szkół  zostanie doposażonych w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK, m.in. do zajęć z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz pomoce do zajęć specjalistycznych. Uczniowie objęci projektem uzyskają wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównywania deficytów edukacyjnych jak i społeczno-emocjonalnych. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe dzięki uczestnictwu w szkoleniach.

 

Rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów SP Dąbrówka

-Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego 1 gr x 60 godz. -zajęcia raz w tyg. dla 8 uczn. (4 dz, 4 ch)

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i fizyki 1 gr x 60 godz. -zajęcia raz w tyg. dla 8 uczn. (3 dz, 5 ch)

-Zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie TIK 1 gr x 60 godz. -zajęcia raz w tyg. dla 8 uczn. (3 dz, 5 ch)

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki 1 gr x 60 godz. -zajęcia raz w tyg. dla 8 uczn. ( 3 dz, 5 ch)

-zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze 2 gr. x 60 godz - zajęcia 2 razy w tyg. dla 8 uczn. - 1 gr. - kl. IV-V dla 8 uczn. (4

dz, 4 ch) , 2 gr. kl. I-III dla 8 uczn. ( 5 dz, 3 ch) - zajęcia odbywać się będą 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii i chemii 1 gr x 60 godz. -zajęcia raz w tyg, dla 8 uczn. (5 dz, 3 ch)

Wsparcie uczniów z SPE w SP w Dąbrówce

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1 gr x 60 godz. dla 5 uczn. ( 0 dz, 5 ch), zajęcia raz w tyg.

-zajęcia logopedyczne 2 gr x 120 godz. dla 8 uczn. ( 2 dz, 6 ch), zajęcia raz w tyg.

-zajęcia terapeutyczne 1 gr x 60 godz dla 8 uczn. ( 4 dz, 4 ch)

Rozwój kompetencji nauczycieli z SP w Dąbrówce

1)Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku

pracy 1gr x 5 godz. dla 11 naucz. (10 K, 1 M)

2)Proces nauczania oparty na metodzei eksperymenu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych) - 1 gr x 5 godz.

dla 6 naucz. (6 K, 0 M)

3)Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi - 1gr x 10 godz dla 11

naucz. (10 K, 1 M)

4)Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 1 gr x 4 godz. dla 11 naucz. (10 K, 1 M),

5)Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN- 1 gr x 10 godz dla 10 naucz. (10 K, 0 M)

6)Poprawie kompetencji wychowawczych nauczycieli-1 gr x 10 godz. dla 7 naucz. (6 K, 1 M)

 

Rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów SP Łękawica

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 1 gr x 60 godz. dla 8 uczn. ( 4 dz, 4 ch), zaj. 1 raz w tyg.

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 5 gr. x 60 godz. - 4 gr. zaj. dla 25 uczn. ( 13 dz,12 ch) i ostatnia grupa dla 8 uczn. ( 4 dz, 4

 1. )- zajęcia 1 raz w tyg.

-warsztaty z informatyki 2 gr. x 60 godz. dla 10 uczn. ( 5 dz, 5 ch) , zajęcia 1 raz. w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 1 gr. x 60 godz. dla 8 uczn. (4 dz. , 4 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody 3 gr x 60 godz. dla 8 uczn. ( 4dz, 4 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii 1 gr x 60 godz. dla 8 uczn. ( 4 dz, 4 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii 1 gr x 60 godz. dla 6 uczn. ( 3 dz, 3 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

Wsparcie uczniów z SPE w SP Łękawica

-zajęcia logopedyczne 2 gr. x 60 godz. dla 8 uczn. ( 4 dz, 4 ch) , zajęcia 1 raz w tyg.,

-zajęcia rozw. umiejętności społeczno-emocjonalne 1 gr. x 60 godz. dla 10 uczn. ( 5 dz, 5 ch) , zajęcia raz w tyg.

Rozwój kompetencji nauczycieli z SP Łękawica

W ramach niniejszego zadania realizowane będą następujące szkolenia:

1)Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku

pracy - 1 gr. x 10 godz. dla 18 naucz. (16 K, 2 M),

2)Proces nauczania oparty na metodzei eksperymenu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych)-1 gr. x 10 godz.

dla 4 naucz. (3 K, 1 M)

-3)Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN-1 gr. x 10 godz. dla 18 naucz. ( 16 K, 2 M)

4)szkol. poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli- 1 gr. x 10 godz. dla 10 naucz. (10 K, 0 M)

Rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych SP w Stroniu

-zaj.rozw. uzdolnienia z j. angielskiego 3 gr. x 60 godz. dla 18 uczn. (9 dz, 9 ch) , zajęcia 1 raz w tyg.

-zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 3 gr. x 60 godz. dla 15 uczn. ( 8 dz, 7 ch), zajęcia 1 raz w tyg.,

-zaj. rozwijające uzdolnienia z j.niemieckiego 1 gr. x 60 godz. dla 6 uczn. ( 3 dz, 3 ch) , zajęcia 1 raz w tyg.

-zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 8 gr. x 60 godz. dla 40 uczn. (16 dz, 24 ch) , zajęcia 1 raz w tyg.

-koło zaint. z informatyki 1 gr x 60 godz. dla 15 uczn. (8 dz, 7 ch), zajęcia 1 raz w tyg.,

-koło rozw. uzdolnienia z informatyki 1 gr x 60 godz. dla 4 uczn. ( 4 dz, 0 ch), zajęcia 1 raz w tyg.,

-zaj.rozw. uzdolnienia z matematyki 3 gr. x 60 godz. dla 15 uczn. (7 dz, 8 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zaj.rozwijające uzdolnienia z przyrody 4 gr. x 60 godz. dla 22 uczn. (11 dz, 11 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zaj. dydaktyczno-wyr. z chemii 1 gr. x 60 godz. dla 5 uczn. ( 2 dz, 3 ch), zajęcia 1 raz w tyg,

-zaj. rozw. uzdolnienia z geografii 1 gr. x 60 godz. dla 5 uczn. ( 0 dz, 5 ch) , zajęcia 1 raz w tyg.

-zaj. rozw. uzdolnienia z fizyki 1 gr. x 60 godz. dla 4 uczn. ( 2 dz, 2 ch), zajęcia 1 raz w tyg,

-zaj. rozw. uzdolnienia z biologii 1 gr x 60 godz. dla 5 uczn. ( 2 dz, 3 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

Wsparcie uczniów z SPE w SP w Stroniu

-zajęcia logopedyczne 4 gr x 60 godz. dla 12 uczn.(8 dz, 4 ch)-zaj. 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne 3 gr. x 60 godz. dla 12 uczn. (9 dz, 3 ch) zaj. 1 raz w tyg.

-zajęcia terapeutyczne 6 gr.x 60 godz. dla 14 uczn. (5 dz, 9 ch) -zajęcia 1 raz w tyg.

Rozwój kompetencji nauczycieli w SP w Stroniu

10Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych) -1 gr. x 20 godz.

dla 4 naucz. ( 3 K, 1 M)

2)Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna- 1 gr. x 20 godz. dla 4 naucz. ( 4 K, 0 M)

3)Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi 1 gr. x 20 godz. dla 6 naucz.

( 5 K, 1 M)

4)Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 1 gr x 10 godz. dla 4 naucz. ( 2 K, 2 M)

5)Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN

-1 gr. x 20 godz. dla 4 naucz. ( 3 K, 1 M)

6) Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1 gr. x 20 godz. dla 6 naucz. ( 4 K, 2 M)

Rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z SP Stryszów

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 2 gr. x 60 godz. dla 15 uczn.( 5 dz, 10 ch) , 1 raz w tyg. zaj.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego 3 gr. x 60 godz. dla 22 uczn. (11 dz, 11 cH), 1 raz w tyg.

-koło informatyczne 1 gr. x 60 godz.-dla 9 uczn. ( 6 dz, 3 ch), 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 1 gr. x 60 godz. dla 8 uczn. ( 2 dz, 6 ch), 1 raz w tyg.

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 1 gr. x 60 godz. dla 8 uczn. ( 2dz,6ch), 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody 1 gr. x 120 godz. dla 6 uczn. (3 dz, 3 ch), 1-2 razy w tyg,

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii i chemii 1 gr. x 60 godz. dla 8 uczn. (6dz, 2 ch) 1 raz. w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 1 gr x 120 godz. dla 6 uczn. (3 dz, 3 ch), 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki 1 gr. x 60 godz. dla 8 dz. (2 dz, 6 ch)

Wsparcie uczniów z SPE z SP Stryszów

-zajęcia logopedyczne 4 gr x 60 godz. dla 14 uczn. (8 dz, 6 ch) -zajęcia raz w tyg. ( zajęcia dla 3 gr. - z kl. I-III) i 1 gr. dla kl. IV –VIII

Rozwój kompetencji nauczycieli z SP Stryszów

1)Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku

pracy - 1 gr. x 20 godz. dla 3 naucz. (2 K, 1 M)

2=Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych)-1 gr. x 20 godz.

dla 3 naucz. (3 K, 0M)

3)Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi -1 gr. x 20 godz. dla 8

naucz. (7 K, 1 M)

4)Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych-1 gr. x 30 godz. dla 8 nacz. (8 K, 0 M)

5)Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN- 1 gr. x 20 godz. dla 3 naucz. (3 K, 0 M)

6)Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli-1 gr x 15 godz. dla 8 naucz. ( 8 K, 0 M)

 

Rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z SP Zakrzów

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego - 2 gr. x 60 godz. dla 14 uczn. (11 dz,3ch) -zaj. 1 raz. w tyg.

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 1 gr. x 60 godz. dla 6 uczn. ( 4 dz, 2 ch)- zaj. 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z j.niemieckiego 1 gr. x 60 godz. dla 6 uczn. (3 dz, 3 ch) -zaj. 1 raz. w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki 1 gr. x 60 godz. dla 5 uczn. (2 dz, 3 ch) -zaj. 1 raz. w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 4 gr. x 60 godz. dla 30 uczn. (12 dz, 18 ch) -1 raz. w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody 3 gr. x 60 godz. dla 22 uczn.(8 dz, 14 ch)-1 raz w tyg

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii 1 gr x 60 godz dla 5 uczn. ( 3 dz, 2 ch( -1 raz w tyg. )

Wsparcie uczniów z SPE z SP Zakrzów

-zajęcia logopedyczne 5 gr x 60 godz. dla 20 uczn. (10 dz,10 ch) - zaj. 1 raz w tyg,

Rozwój kompetencji nauczycieli z SP Zakrzów

1)Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku

pracy 1 gr x 10 godz. dla 4 naucz. (4 K, 0 M)

2)Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych) 1 gr .x 10 godz.

dla 2 naucz. (2 K, 0 M)

3)Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna 1 gr. x 10 godz. dla 1 naucz . ( 1 K)

4)Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi 1 gr. x 10 godz. dla 2 naucz.

(1 K, 1 M)

5)Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych- 1 gr. x 10 godz. dla 2 naucz. (2 K, 0 M)

6)wykorz. w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach 2007-2013 i

2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN-1 gr. x 10 godz dla 3 uczn. ( 1 K, 2 M)

7)Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1 gr x 10 godz dla 1 naucz. ( 1 K, 0 M)

 

 1. Kryteria uczestnictwa w projekcie.

Profil Uczestnika Projektu

 1. uczniowie: 327 (161 Dz,166 Ch)
 2. nauczyciele: 61 os. (52K, 9M)
 3. szkoły: SP w Dąbrówce, SP Łękawica, SP Stronie, SP Stryszów, SP Zakrzów

 

III. Procedury rekrutacyjne.

Rekrutacja odbędzie się we styczeń 2020r. kloejne rekrutacje  co cemestr (uzupełniająca za uczniów którzy odejdą ze szkoły) r. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci.

 

 1. Etapy rekrutacji:
 • spotkanie z uczniami i rodzicami w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie na terenie szkół;
 • opracowanie materiałów promocyjnych;
 • zgłoszenia ucznia do udziału w proj. dokonuje rodzic w sekretariacie szkoły,
 • wypełnienie dokumentów rekrut. (deklaracja, formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa, umowa),
 • zebranie komisji rekrutacyjnej w składzie: Dyrektor i nauczyciele z danej szkoły, w celu przeanalizowania dokumentów i zakwalifikowanie do projektu,
 • spotkanie dyrektora z rodzicem w celu zakończenia procesu rekrutacji, podpisanie dokumentów rekrutacyjnych przez dyrektora i rodzica.
 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń:

    - komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście  w biurze projektu mieszczącym się w    sekretariacie szkoły

 

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • regulamin projektu i rekrutacji;

-  Dodatkowo po zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestnik  projektu zobowiązany będzie  do podpisania  

  Deklaracji uczestnictwa w projekcie  oraz  Umowy uczestnictwa  nie później niż w pierwszym dniu otrzymania wsparcia.

 

 1. Zgłoszenia są akceptowane i przekazywane do oceny przez Komisje Rekrutacyjną na podstawie następujących kryteriów:

- złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych

- złożenie ww. dokumentów do dnia 31.01.2020r..r.

 1. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.
 2. Zasady zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie:

     -  kwalifikacja kandydatów (uczestników projektu prowadzi Organizator)

     -  kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne i wypełnią wymagany   komplet dokumentów.

 1. Kwalifikacja uczestników będzie prowadzona z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Kryteria punktowane rekrutacji: a) uczniowie z niepełnosprawnościami 2 pkt.- na podstawie

orzeczenia b) uczniowie z SPE- 1 pkt- na podstawie opinii wychowawcy/pedagoga/z poradni c) uczniowie korzystający z pomocy społecznej, 1 pkt- na

podstawie zaświadczenia z GOPS d) zajęcia dyd.-wyr.: opinia nauczyciela według arkusza diagnostycznego przygotowanego na potrzeby projektu od 1

do 5 pkt., e) zajęcia rozwijające uzdolnienia: opinia nauczyciela według arkusza diagnostycznego przygotowanego na potrzeby projektu od 1 do 5 pkt.                     

Do projektu zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów.

 

Kryterium kwalifikacji w odniesieniu do nauczycieli:

 1. a) niskie kompetencje w obszarach zgodnych z diagnozą potrzeb, 3 pkt.- na podstawie dokumentów

potwierdzających wykształcenie

 1. b) n-l ze stażem pracy poniżej 5 lat, 1 pkt.- na podstawie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 2. W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, Organizator utworzy listy rezerwowe uczestników; w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej o ile rodzice potwierdzą chęć uczęszczania dziecka.
 3. Rekrutacja nauczycieli: zgłoszenie nauczyciela, wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, zakwalifikowanie do udziału w projekcie, podpisanie umowy.
 4. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie oraz nie znajdą się na liście rezerwowej nie otrzymają

     osobnego zawiadomienia.

 

 1. Zasady organizacji dodatkowych zajęć.

 

Zajęcia odbywać się będą zgodnie  z ustalonym harmonogramem:

 

Rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów SP Dąbrówka

-Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego 1 gr x 60 godz. -zajęcia raz w tyg. dla 8 uczn. (4 dz, 4 ch)

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i fizyki 1 gr x 60 godz. -zajęcia raz w tyg. dla 8 uczn. (3 dz, 5 ch)

-Zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie TIK 1 gr x 60 godz. -zajęcia raz w tyg. dla 8 uczn. (3 dz, 5 ch)

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki 1 gr x 60 godz. -zajęcia raz w tyg. dla 8 uczn. ( 3 dz, 5 ch)

-zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze 2 gr. x 60 godz - zajęcia 2 razy w tyg. dla 8 uczn. - 1 gr. - kl. IV-V dla 8 uczn. (4

dz, 4 ch) , 2 gr. kl. I-III dla 8 uczn. ( 5 dz, 3 ch) - zajęcia odbywać się będą 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii i chemii 1 gr x 60 godz. -zajęcia raz w tyg, dla 8 uczn. (5 dz, 3 ch)

Wsparcie uczniów z SPE w SP w Dąbrówce

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1 gr x 60 godz. dla 5 uczn. ( 0 dz, 5 ch), zajęcia raz w tyg.

-zajęcia logopedyczne 2 gr x 120 godz. dla 8 uczn. ( 2 dz, 6 ch), zajęcia raz w tyg.

-zajęcia terapeutyczne 1 gr x 60 godz dla 8 uczn. ( 4 dz, 4 ch)

Rozwój kompetencji nauczycieli z SP w Dąbrówce

1)Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku

pracy 1gr x 5 godz. dla 11 naucz. (10 K, 1 M)

2)Proces nauczania oparty na metodzei eksperymenu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych) - 1 gr x 5 godz.

dla 6 naucz. (6 K, 0 M)

3)Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi - 1gr x 10 godz dla 11

naucz. (10 K, 1 M)

4)Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 1 gr x 4 godz. dla 11 naucz. (10 K, 1 M),

5)Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN- 1 gr x 10 godz dla 10 naucz. (10 K, 0 M)

6)Poprawie kompetencji wychowawczych nauczycieli-1 gr x 10 godz. dla 7 naucz. (6 K, 1 M)

 

Rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów SP Łękawica

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 1 gr x 60 godz. dla 8 uczn. ( 4 dz, 4 ch), zaj. 1 raz w tyg.

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 5 gr. x 60 godz. - 4 gr. zaj. dla 25 uczn. ( 13 dz,12 ch) i ostatnia grupa dla 8 uczn. ( 4 dz, 4

 1. )- zajęcia 1 raz w tyg.

-warsztaty z informatyki 2 gr. x 60 godz. dla 10 uczn. ( 5 dz, 5 ch) , zajęcia 1 raz. w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 1 gr. x 60 godz. dla 8 uczn. (4 dz. , 4 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody 3 gr x 60 godz. dla 8 uczn. ( 4dz, 4 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii 1 gr x 60 godz. dla 8 uczn. ( 4 dz, 4 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii 1 gr x 60 godz. dla 6 uczn. ( 3 dz, 3 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

Wsparcie uczniów z SPE w SP Łękawica

-zajęcia logopedyczne 2 gr. x 60 godz. dla 8 uczn. ( 4 dz, 4 ch) , zajęcia 1 raz w tyg.,

-zajęcia rozw. umiejętności społeczno-emocjonalne 1 gr. x 60 godz. dla 10 uczn. ( 5 dz, 5 ch) , zajęcia raz w tyg.

Rozwój kompetencji nauczycieli z SP Łękawica

W ramach niniejszego zadania realizowane będą następujące szkolenia:

1)Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku

pracy - 1 gr. x 10 godz. dla 18 naucz. (16 K, 2 M),

2)Proces nauczania oparty na metodzei eksperymenu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych)-1 gr. x 10 godz.

dla 4 naucz. (3 K, 1 M)

-3)Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN-1 gr. x 10 godz. dla 18 naucz. ( 16 K, 2 M)

4)szkol. poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli- 1 gr. x 10 godz. dla 10 naucz. (10 K, 0 M)

Rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych SP w Stroniu

-zaj.rozw. uzdolnienia z j. angielskiego 3 gr. x 60 godz. dla 18 uczn. (9 dz, 9 ch) , zajęcia 1 raz w tyg.

-zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 3 gr. x 60 godz. dla 15 uczn. ( 8 dz, 7 ch), zajęcia 1 raz w tyg.,

-zaj. rozwijające uzdolnienia z j.niemieckiego 1 gr. x 60 godz. dla 6 uczn. ( 3 dz, 3 ch) , zajęcia 1 raz w tyg.

-zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 8 gr. x 60 godz. dla 40 uczn. (16 dz, 24 ch) , zajęcia 1 raz w tyg.

-koło zaint. z informatyki 1 gr x 60 godz. dla 15 uczn. (8 dz, 7 ch), zajęcia 1 raz w tyg.,

-koło rozw. uzdolnienia z informatyki 1 gr x 60 godz. dla 4 uczn. ( 4 dz, 0 ch), zajęcia 1 raz w tyg.,

-zaj.rozw. uzdolnienia z matematyki 3 gr. x 60 godz. dla 15 uczn. (7 dz, 8 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zaj.rozwijające uzdolnienia z przyrody 4 gr. x 60 godz. dla 22 uczn. (11 dz, 11 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zaj. dydaktyczno-wyr. z chemii 1 gr. x 60 godz. dla 5 uczn. ( 2 dz, 3 ch), zajęcia 1 raz w tyg,

-zaj. rozw. uzdolnienia z geografii 1 gr. x 60 godz. dla 5 uczn. ( 0 dz, 5 ch) , zajęcia 1 raz w tyg.

-zaj. rozw. uzdolnienia z fizyki 1 gr. x 60 godz. dla 4 uczn. ( 2 dz, 2 ch), zajęcia 1 raz w tyg,

-zaj. rozw. uzdolnienia z biologii 1 gr x 60 godz. dla 5 uczn. ( 2 dz, 3 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

Wsparcie uczniów z SPE w SP w Stroniu

-zajęcia logopedyczne 4 gr x 60 godz. dla 12 uczn.(8 dz, 4 ch)-zaj. 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne 3 gr. x 60 godz. dla 12 uczn. (9 dz, 3 ch) zaj. 1 raz w tyg.

-zajęcia terapeutyczne 6 gr.x 60 godz. dla 14 uczn. (5 dz, 9 ch) -zajęcia 1 raz w tyg.

Rozwój kompetencji nauczycieli w SP w Stroniu

10Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych) -1 gr. x 20 godz.

dla 4 naucz. ( 3 K, 1 M)

2)Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna- 1 gr. x 20 godz. dla 4 naucz. ( 4 K, 0 M)

3)Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi 1 gr. x 20 godz. dla 6 naucz.

( 5 K, 1 M)

4)Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 1 gr x 10 godz. dla 4 naucz. ( 2 K, 2 M)

5)Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN

-1 gr. x 20 godz. dla 4 naucz. ( 3 K, 1 M)

6) Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1 gr. x 20 godz. dla 6 naucz. ( 4 K, 2 M)

Rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z SP Stryszów

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 2 gr. x 60 godz. dla 15 uczn.( 5 dz, 10 ch) , 1 raz w tyg. zaj.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego 3 gr. x 60 godz. dla 22 uczn. (11 dz, 11 cH), 1 raz w tyg.

-koło informatyczne 1 gr. x 60 godz.-dla 9 uczn. ( 6 dz, 3 ch), 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 1 gr. x 60 godz. dla 8 uczn. ( 2 dz, 6 ch), 1 raz w tyg.

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 1 gr. x 60 godz. dla 8 uczn. ( 2dz,6ch), 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody 1 gr. x 120 godz. dla 6 uczn. (3 dz, 3 ch), 1-2 razy w tyg,

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii i chemii 1 gr. x 60 godz. dla 8 uczn. (6dz, 2 ch) 1 raz. w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 1 gr x 120 godz. dla 6 uczn. (3 dz, 3 ch), 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki 1 gr. x 60 godz. dla 8 dz. (2 dz, 6 ch)

Wsparcie uczniów z SPE z SP Stryszów

-zajęcia logopedyczne 4 gr x 60 godz. dla 14 uczn. (8 dz, 6 ch) -zajęcia raz w tyg. ( zajęcia dla 3 gr. - z kl. I-III) i 1 gr. dla kl. IV –VIII

Rozwój kompetencji nauczycieli z SP Stryszów

1)Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku

pracy - 1 gr. x 20 godz. dla 3 naucz. (2 K, 1 M)

2=Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych)-1 gr. x 20 godz.

dla 3 naucz. (3 K, 0M)

3)Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi -1 gr. x 20 godz. dla 8

naucz. (7 K, 1 M)

4)Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych-1 gr. x 30 godz. dla 8 nacz. (8 K, 0 M)

5)Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN- 1 gr. x 20 godz. dla 3 naucz. (3 K, 0 M)

6)Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli-1 gr x 15 godz. dla 8 naucz. ( 8 K, 0 M)

 

Rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z SP Zakrzów

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego - 2 gr. x 60 godz. dla 14 uczn. (11 dz,3ch) -zaj. 1 raz. w tyg.

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 1 gr. x 60 godz. dla 6 uczn. ( 4 dz, 2 ch)- zaj. 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z j.niemieckiego 1 gr. x 60 godz. dla 6 uczn. (3 dz, 3 ch) -zaj. 1 raz. w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki 1 gr. x 60 godz. dla 5 uczn. (2 dz, 3 ch) -zaj. 1 raz. w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 4 gr. x 60 godz. dla 30 uczn. (12 dz, 18 ch) -1 raz. w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody 3 gr. x 60 godz. dla 22 uczn.(8 dz, 14 ch)-1 raz w tyg

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii 1 gr x 60 godz dla 5 uczn. ( 3 dz, 2 ch( -1 raz w tyg. )

Wsparcie uczniów z SPE z SP Zakrzów

-zajęcia logopedyczne 5 gr x 60 godz. dla 20 uczn. (10 dz,10 ch) - zaj. 1 raz w tyg,

Rozwój kompetencji nauczycieli z SP Zakrzów

1)Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku

pracy 1 gr x 10 godz. dla 4 naucz. (4 K, 0 M)

2)Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych) 1 gr .x 10 godz.

dla 2 naucz. (2 K, 0 M)

3)Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna 1 gr. x 10 godz. dla 1 naucz . ( 1 K)

4)Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi 1 gr. x 10 godz. dla 2 naucz.

(1 K, 1 M)

5)Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych- 1 gr. x 10 godz. dla 2 naucz. (2 K, 0 M)

6)wykorz. w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach 2007-2013 i

2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN-1 gr. x 10 godz dla 3 uczn. ( 1 K, 2 M)

7)Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1 gr x 10 godz dla 1 naucz. ( 1 K, 0 M)

 

 1. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.
 2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

- zapewnienia regularnego, punktualnego aktywnego udziału w zajęciach dziecka

- wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitorowaniem jego późniejszych rezultatów.

 1. Uczestnictwo w projekcie nie upoważnia rodzica/opiekuna, działającego we własnym imieniu lub w imieniu dziecka, lub nauczyciela biorącego udział w projekcie do czynności kontrolnych wobec Organizatora.
 2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, poza udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do pomocy w znalezieniu innej osoby na jego miejsce, jak również zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora
 3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, poza udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, uczestnik (nauczyciel) zobowiązany jest do pomocy w znalezieniu innej osoby na jego miejsce, jak również zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora.

 

Do pobrania:

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – uczeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - uczeń

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

UMOWA – uczeń