Scenariusz lekcji z wykorzystaniem TIK WOS

Polska w Unii Europejskiej – Być obywatelem Unii Europejskiej

Scenariusz lekcji

 

Pytanie kluczowe:

Jestem Polakiem czy Europejczykiem?

 

Faza wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanietematu lekcji.
 2. Nauczyciel przedstawia cele zajęć, a następnie zapisujena tablicy pytanie kluczowe.

 

Faza realizacyjna

 1. Formy i metody pracy: praca z podręcznikiem, praca w parach, praca z tablicą multimedialną.

− Uczniowie w parach wykonują zadania 1. i 2. z kartypracy.

− Uczestnicy zajęć sprawdzają poprawność przygotowanych rozwiązań na podstawie mapy Państwa członkowskie Unii Europejskiej wyświetlonej na tablicy multimedialnej. W razie konieczności nauczyciel koryguje odpowiedzii wyjaśnia pojawiające się wątpliwości.

 1. Formy i metody pracy: praca z podręcznikiem, wykorzystanie technologii informacyjnej (Internet), praca indywidualna, praca w parach ,praca z tablicą multimedialną.

− Uczniowie zapoznają się z tekstem Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej z podręcznika/wyświetlonym na tablicy multimedialnej.

Następnie wykonują podane polecenia:

 • Podaj rok, w którym Polska przystąpiła do UniiEuropejskiej.
 • Wyjaśnij, dlaczego proces integracji Polski z EuropąZachodnią mógł się rozpocząć dopiero po 1989 roku.

− Uczestnicy zajęć wykonują w parach zadania 3.i 4. z karty pracy. Potrzebnych informacji szukają w Internecie –możliwość wykorzystania telefonów komórkowych.

− W razie potrzeby nauczyciel koryguje odpowiedzipodawane przez uczniów i wyjaśnia wątpliwości.

 1. Formy i metody pracy: krótki wykład, praca z podręcznikiem ,praca z tablicą multimedialną.

Nauczyciel omawia schemat Obywatelstwo Unii Europejskiej wyświetlony na tablicy multimedialnej.  wyjaśnia, w jaki sposób uzyskuje się obywatelstwo unijne i jakie wynikająz niego uprawnienia.

 1. Formy i metody pracy: praca z podręcznikiem, pracaindywidualna, praca w parach.

− Uczniowie zapoznają się z fragmentem Swobodny przepływ osób z podręcznika. Następnie wykonująpolecenie: Wyjaśnij, jakie korzyści wynikajądla obywateli polskich z obowiązującej w UE zasady swobodnego przepływu osób.

− Uczestnicy zajęć pracują w parach: zastanawiają sięnad tym, jakie zagrożenia dla państwa i społeczeństwapolskiego może generować zasada swobodnegoprzepływu osób, a następnie prezentują swoje stanowisko.Nauczyciel podsumowuje ich wypowiedzii koryguje ewentualne błędy.

 1. Formy i metody pracy: praca indywidualna.

Uczniowie formułują argumenty uzasadniające tezę,że można pogodzić różne tożsamości – być jednocześniePolakiem i Europejczykiem.

 

Praca domowa

Uczniowie odszukują w dostępnych źródłach (min, w zasobach Internetu) informacje na temat strefy Schengen, a następnie wykonują następującepolecenia:

− Podaj rok, w którym Polska wstąpiła do strefy Schengen.

− Wymień nazwy państw członkowskich Unii Europejskiej,które nie należą do strefy Schengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy

Polska w Unii Europejskiej

 1. Które państwa sąsiadujące z Polską należą do Unii Europejskiej?Wpiszcie do tabeli ich nazwy i cyfry, którymi zostały oznaczone na mapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa państwa

Cyfra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podajcie nazwy państw sąsiadujących z Polską, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku.

_____________________________________________________________________

 

 1. Znajdźcie w dostępnych źródłach informacje dotyczące referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpieniaPolski do Unii Europejskiej. Następnie odpowiedzcie na podane pytania.
 2. Jak brzmiało pytanie, na które odpowiadały osoby uprawnione do uczestnictwa w referendum?

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 1. Jaki odsetek uprawnionych do głosowania wziął udział w referendum?

­­­__________________________________________________________________________________

 1. Referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej odbyło się po podpisaniu traktatu akcesyjnego,czyli umowy międzynarodowej będącej prawną podstawą przystąpienia państwa do wspólnoty. Odszukajciew dostępnych źródłach informacje dotyczące traktatu akcesyjnego i odpowiedzcie na pytania.
 2. Gdzie i kiedy odbyła się uroczystość podpisania traktatu przez przedstawicieli polskich władz?

­­­__________________________________________________________________________________

 1. Kto w imieniu Polski podpisał traktat akcesyjny? Podajcie imiona i nazwiska tych polityków oraz pełnioneprzez nich funkcje.

___________________________________________________________________________

 1. Który z prezydentów RP ratyfikował traktat akcesyjny? Podajcie jego imię i nazwisko.

___________________________________________________________________________

 

Polska w Unii Europejskiej – Być obywatelem Unii Europejskiej

Scenariusz lekcji

 

Pytanie kluczowe:

Jestem Polakiem czy Europejczykiem?

 

Faza wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanietematu lekcji.
 2. Nauczyciel przedstawia cele zajęć, a następnie zapisujena tablicy pytanie kluczowe.

 

Faza realizacyjna

 1. Formy i metody pracy: praca z podręcznikiem, praca w parach, praca z tablicą multimedialną.

− Uczniowie w parach wykonują zadania 1. i 2. z kartypracy.

− Uczestnicy zajęć sprawdzają poprawność przygotowanych rozwiązań na podstawie mapy Państwa członkowskie Unii Europejskiej wyświetlonej na tablicy multimedialnej. W razie konieczności nauczyciel koryguje odpowiedzii wyjaśnia pojawiające się wątpliwości.

 1. Formy i metody pracy: praca z podręcznikiem, wykorzystanie technologii informacyjnej (Internet), praca indywidualna, praca w parach ,praca z tablicą multimedialną.

− Uczniowie zapoznają się z tekstem Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej z podręcznika/wyświetlonym na tablicy multimedialnej.

Następnie wykonują podane polecenia:

 • Podaj rok, w którym Polska przystąpiła do UniiEuropejskiej.
 • Wyjaśnij, dlaczego proces integracji Polski z EuropąZachodnią mógł się rozpocząć dopiero po 1989 roku.

− Uczestnicy zajęć wykonują w parach zadania 3.i 4. z karty pracy. Potrzebnych informacji szukają w Internecie –możliwość wykorzystania telefonów komórkowych.

− W razie potrzeby nauczyciel koryguje odpowiedzipodawane przez uczniów i wyjaśnia wątpliwości.

 1. Formy i metody pracy: krótki wykład, praca z podręcznikiem ,praca z tablicą multimedialną.

Nauczyciel omawia schemat Obywatelstwo Unii Europejskiej wyświetlony na tablicy multimedialnej.  wyjaśnia, w jaki sposób uzyskuje się obywatelstwo unijne i jakie wynikająz niego uprawnienia.

 1. Formy i metody pracy: praca z podręcznikiem, pracaindywidualna, praca w parach.

− Uczniowie zapoznają się z fragmentem Swobodny przepływ osób z podręcznika. Następnie wykonująpolecenie: Wyjaśnij, jakie korzyści wynikajądla obywateli polskich z obowiązującej w UE zasady swobodnego przepływu osób.

− Uczestnicy zajęć pracują w parach: zastanawiają sięnad tym, jakie zagrożenia dla państwa i społeczeństwapolskiego może generować zasada swobodnegoprzepływu osób, a następnie prezentują swoje stanowisko.Nauczyciel podsumowuje ich wypowiedzii koryguje ewentualne błędy.

 1. Formy i metody pracy: praca indywidualna.

Uczniowie formułują argumenty uzasadniające tezę,że można pogodzić różne tożsamości – być jednocześniePolakiem i Europejczykiem.

 

Praca domowa

Uczniowie odszukują w dostępnych źródłach (min, w zasobach Internetu) informacje na temat strefy Schengen, a następnie wykonują następującepolecenia:

− Podaj rok, w którym Polska wstąpiła do strefy Schengen.

− Wymień nazwy państw członkowskich Unii Europejskiej,które nie należą do strefy Schengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy

Polska w Unii Europejskiej

 1. Które państwa sąsiadujące z Polską należą do Unii Europejskiej?Wpiszcie do tabeli ich nazwy i cyfry, którymi zostały oznaczone na mapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa państwa

Cyfra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podajcie nazwy państw sąsiadujących z Polską, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku.

_____________________________________________________________________

 

 1. Znajdźcie w dostępnych źródłach informacje dotyczące referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpieniaPolski do Unii Europejskiej. Następnie odpowiedzcie na podane pytania.
 2. Jak brzmiało pytanie, na które odpowiadały osoby uprawnione do uczestnictwa w referendum?

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 1. Jaki odsetek uprawnionych do głosowania wziął udział w referendum?

­­­__________________________________________________________________________________

 1. Referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej odbyło się po podpisaniu traktatu akcesyjnego,czyli umowy międzynarodowej będącej prawną podstawą przystąpienia państwa do wspólnoty. Odszukajciew dostępnych źródłach informacje dotyczące traktatu akcesyjnego i odpowiedzcie na pytania.
 2. Gdzie i kiedy odbyła się uroczystość podpisania traktatu przez przedstawicieli polskich władz?

­­­__________________________________________________________________________________

 1. Kto w imieniu Polski podpisał traktat akcesyjny? Podajcie imiona i nazwiska tych polityków oraz pełnioneprzez nich funkcje.

___________________________________________________________________________

 1. Który z prezydentów RP ratyfikował traktat akcesyjny? Podajcie jego imię i nazwisko.

___________________________________________________________________________

 

Polska w Unii Europejskiej – Być obywatelem Unii Europejskiej

Scenariusz lekcji

 

Pytanie kluczowe:

Jestem Polakiem czy Europejczykiem?

 

Faza wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanietematu lekcji.
 2. Nauczyciel przedstawia cele zajęć, a następnie zapisujena tablicy pytanie kluczowe.

 

Faza realizacyjna

 1. Formy i metody pracy: praca z podręcznikiem, praca w parach, praca z tablicą multimedialną.

− Uczniowie w parach wykonują zadania 1. i 2. z kartypracy.

− Uczestnicy zajęć sprawdzają poprawność przygotowanych rozwiązań na podstawie mapy Państwa członkowskie Unii Europejskiej wyświetlonej na tablicy multimedialnej. W razie konieczności nauczyciel koryguje odpowiedzii wyjaśnia pojawiające się wątpliwości.

 1. Formy i metody pracy: praca z podręcznikiem, wykorzystanie technologii informacyjnej (Internet), praca indywidualna, praca w parach ,praca z tablicą multimedialną.

− Uczniowie zapoznają się z tekstem Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej z podręcznika/wyświetlonym na tablicy multimedialnej.

Następnie wykonują podane polecenia:

 • Podaj rok, w którym Polska przystąpiła do UniiEuropejskiej.
 • Wyjaśnij, dlaczego proces integracji Polski z EuropąZachodnią mógł się rozpocząć dopiero po 1989 roku.

− Uczestnicy zajęć wykonują w parach zadania 3.i 4. z karty pracy. Potrzebnych informacji szukają w Internecie –możliwość wykorzystania telefonów komórkowych.

− W razie potrzeby nauczyciel koryguje odpowiedzipodawane przez uczniów i wyjaśnia wątpliwości.

 1. Formy i metody pracy: krótki wykład, praca z podręcznikiem ,praca z tablicą multimedialną.

Nauczyciel omawia schemat Obywatelstwo Unii Europejskiej wyświetlony na tablicy multimedialnej.  wyjaśnia, w jaki sposób uzyskuje się obywatelstwo unijne i jakie wynikająz niego uprawnienia.

 1. Formy i metody pracy: praca z podręcznikiem, pracaindywidualna, praca w parach.

− Uczniowie zapoznają się z fragmentem Swobodny przepływ osób z podręcznika. Następnie wykonująpolecenie: Wyjaśnij, jakie korzyści wynikajądla obywateli polskich z obowiązującej w UE zasady swobodnego przepływu osób.

− Uczestnicy zajęć pracują w parach: zastanawiają sięnad tym, jakie zagrożenia dla państwa i społeczeństwapolskiego może generować zasada swobodnegoprzepływu osób, a następnie prezentują swoje stanowisko.Nauczyciel podsumowuje ich wypowiedzii koryguje ewentualne błędy.

 1. Formy i metody pracy: praca indywidualna.

Uczniowie formułują argumenty uzasadniające tezę,że można pogodzić różne tożsamości – być jednocześniePolakiem i Europejczykiem.

 

Praca domowa

Uczniowie odszukują w dostępnych źródłach (min, w zasobach Internetu) informacje na temat strefy Schengen, a następnie wykonują następującepolecenia:

− Podaj rok, w którym Polska wstąpiła do strefy Schengen.

− Wymień nazwy państw członkowskich Unii Europejskiej,które nie należą do strefy Schengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy

Polska w Unii Europejskiej

 1. Które państwa sąsiadujące z Polską należą do Unii Europejskiej?Wpiszcie do tabeli ich nazwy i cyfry, którymi zostały oznaczone na mapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa państwa

Cyfra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podajcie nazwy państw sąsiadujących z Polską, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku.

_____________________________________________________________________

 

 1. Znajdźcie w dostępnych źródłach informacje dotyczące referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpieniaPolski do Unii Europejskiej. Następnie odpowiedzcie na podane pytania.
 2. Jak brzmiało pytanie, na które odpowiadały osoby uprawnione do uczestnictwa w referendum?

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 1. Jaki odsetek uprawnionych do głosowania wziął udział w referendum?

­­­__________________________________________________________________________________

 1. Referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej odbyło się po podpisaniu traktatu akcesyjnego,czyli umowy międzynarodowej będącej prawną podstawą przystąpienia państwa do wspólnoty. Odszukajciew dostępnych źródłach informacje dotyczące traktatu akcesyjnego i odpowiedzcie na pytania.
 2. Gdzie i kiedy odbyła się uroczystość podpisania traktatu przez przedstawicieli polskich władz?

­­­__________________________________________________________________________________

 1. Kto w imieniu Polski podpisał traktat akcesyjny? Podajcie imiona i nazwiska tych polityków oraz pełnioneprzez nich funkcje.

___________________________________________________________________________

 1. Który z prezydentów RP ratyfikował traktat akcesyjny? Podajcie jego imię i nazwisko.

___________________________________________________________________________